Trainers Ace Tennisschool

Maak kennis met onze trainers van Ace Tennisschool. 

Welkom @ Padel Zottegem

Maak kennis met Padel Zottegem.

Welkom @ T.C. Zottegem

Maak kennis met T.C. Zottegem. 

Lidgelden T.C. Zottegem

Ontdek onze lidgelden voor winter- en zomertennis. 

Tennis meets Padel

Op zondag 02/02/2020 gaan de tennis- en padelspelers echt verbroederen. Dan organiseren we een namiddag Tennis meets Padel.

 

Start To Padel

Inschrijven voor Start To Padel 2020 kan vanaf nu! 

bootstrap slider
Huishoudelijk reglement
TC Zottegem >> Onze club >> Huishoudelijk reglement

 

Huishoudelijk reglement Tennisclub Zottegem vzw/Padel – Versie maart 2018
 
Uitgebreid reglement voor de leden van TC Zottegem/Padel, de gebruikers en bezoekers van de tennis- en padelterreinen en het clubhuis. 
 
Lidmaatschap 
 
Artikel 1. 
De Raad van Bestuur bepaalt jaarlijks het abonnementsgeld voor het komende seizoen. 
Deze worden bij aanvang van het seizoen op de website (www.tczottegem.be) gepubliceerd.
Alle leden zijn verplicht zich aan te sluiten bij Tennis Vlaanderen. Het abonnementsgeld hiervoor wordt door het Bestuur van Tennis Vlaanderen vastgesteld. 
Enkel leden die al aangesloten zijn bij een andere tennisclub en een Tennis Vlaanderenlidmaatschap kunnen voorleggen, zijn vrijgesteld van deze verplichting. 
Leden zijn via het lidmaatschap verplicht verbonden aan de statuten, het huishoudelijk reglement of de bepalingen van het bestuur.
 
Artikel 2.
Enkel bestuursleden van TC Zottegem/Padel en/of hun aangestelden zijn gemachtigd abonnementen uit te reiken of in te trekken. 
 
Artikel 3.
Verbeurd verklaarde of ingetrokken abonnementen geven geen recht tot terugbetaling van het abonnementsgeld, noch geheel, noch gedeeltelijk; zowel wat betreft het TC Zottegem-lidmaatschap/Padellidmaatschap als het eventueel lidmaatschap bij Tennis Vlaanderen. 
 
Gebruik van de terreinen en reservaties
 
Artikel 4. 
De terreinen zijn voorbehouden voor leden en gasten van TC Zottegem/Padel; dit onder bepaalde voorwaarden (Zie art. 6). De abonnementen zijn strikt persoonlijk, niet uitwisselbaar en geldig voor één seizoen. 
Personen die geen lid zijn, kunnen gebruik maken van de tennisterreinen mits betaling van 15 euro per uur. Deze bijdrage wordt voor de aanvang van het uur betaald aan de bar van de club. Reserveren kan enkel telefonisch of ter plaatse in het clubhuis. Bij losse huur bent u niet verzekerd.
Voor reservatie/tarieven Padel: zie website www.tczottegem.be 
 
Reservatie van april tot oktober kan enkel gebeuren via het elektronische reservatiesysteem op de website van Tennis Vlaanderen. Buiten deze periode (winterseizoen) zal het Bestuur een alternatief reservatiesysteem uitwerken (winterabonnementen) of kan er gebruik gemaakt worden van een lichtkaart. Bij gebruik van een lichtkaart dient eveneens gereserveerd te worden via het elektronische reservatiesysteem op de website van Tennis Vlaanderen.
 
Artikel 5.
Niet-leden (gastspelers) kunnen op uitnodiging van een lid spelen. Niet-leden kunnen maximaal 1 maal per seizoen door een lid worden uitgenodigd (ongeacht of dit door één of meerdere leden gebeurd). Een lid kan maximaal 1 maal per seizoen een gast uitnodigen. Het lid moet een reservatie maken via het elektronische reservatiesysteem (“Reserveren met een gast”). Gastspelers die niet lid zijn van Tennis Vlaanderen, spelen volledig voor eigen risico; zij zijn niet verzekerd tegen eventuele eigen schade of schade aan derden. TC Zottegem/Padel is hiervoor niet aansprakelijk. 
 
Artikel 6.
Van voorgaande regeling kan worden afgeweken door het bestuur ter gelegenheid van tornooien, kampioenschappen, demonstraties, opleidingen en interclubwedstrijden. De reservaties voor deze activiteiten worden door het bestuur duidelijk aangeduid. 
 
Artikel 7. 
Overtreders van artikels 4, 5 en 6 zullen onmiddellijk geboden worden om de tennis-/padelterreinen te verlaten. Indien een lid samenspeelt met iemand die niet in regel is of indien hijzelf op een of andere manier dit reglement overtreedt, stelt hij zich aan een sanctie bloot, gaande van het ontzeggen van de toegang tot de club tot de onmiddellijke intrekking van zijn abonnement. 
 
Artikel 8. 
Indien een lid meer dan 3 maal zijn reservatie niet nakomt, zal zijn reserveringsmogelijkheid beperkt worden. Alleen de leden van het Bestuur zijn bevoegd om de reserveringsbeperking op te heffen.
 
Artikel 9.
Clubinitiatieven die door het bestuur georganiseerd worden, hebben voorrang op alle reservaties. 
 
Artikel 10. 
Bij overmacht, zoals weersomstandigheden, worden geen reservatiebeurten vervangen of terugbetaald. Ook aangekochte jaarabonnementen worden niet vergoed bij kwetsuren of andere redenen dat een persoon niet kan spelen. 
 
Gebruik van het clublokaal, sanitair en terreinen 
 
Artikel 11. 
De toegangsdagen en -uren van het clubhuis staan vermeld op de website www.tczottegem.be. Het bestuur kan steeds afwijkingen toestaan. 
 
Artikel 12. 
Het bestuur kan ten allen tijde het clublokaal sluiten om redenen van openbaar nut, veiligheid of in geval van overmacht. 
 
Artikel 13.
Personen in dronken toestand zijn niet toegelaten. 
 
Artikel 14. 
Kinderen jonger dan 6 jaar dienen vergezeld te zijn van een volwassene. Hij/zij dient zich verantwoordelijk te stellen. 
 
Artikel 15. 
Iedere bezoeker dient zich keurig te gedragen en onmiddellijk gevolg te geven aan de aanwijzingen van de bestuursleden, hun aangestelde of het personeel. 
Gedrag en zeden die kunnen leiden tot het verbieden van een lid tot de club: 
  • ongewenste intimiteiten; 
  • hinderlijk en onbehoorlijk optreden;
  • schade toebrengen aan de infrastructuur of de werking van de tennisclub; 
  • zich hoffelijk gedragen op en rond de terreinen.
 
Artikel 16. 
TC Zottegem/Padel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verloren en verdwenen voorwerpen. De gevonden voorwerpen dienen onmiddellijk afgegeven te worden aan het bestuur of aan het personeel met dienst. Het is raadzaam geen waardevolle voorwerpen in de kleedkamers achter te laten. 
 
Artikel 17. 
De bezoekers staan in voor hun eigen veiligheid. TC Zottegem/Padel is niet aansprakelijk voor eventuele persoonlijke ongevallen. 
 
Artikel 18. 
Het is verboden enige handelsactiviteit of publiciteit te voeren zonder toelating van het bestuur van TC Zottegem/Padel. 
 
Artikel 19. 
Het is niet toegelaten: 
  • voor 7:00 u. en na 23:00 u. op de terreinen te vertoeven; 
  • de gebouwen en hun toebehoren, alsook het sport- en lesmateriaal te beschadigen, door onregelmatig gebruik op straffe van schadevergoeding; 
  • gebruik te maken van muziekdragers of andere geruchtmakende toestellen; 
  • kauwgom te gebruiken op de terreinen; 
  • te roken in het clublokaal of op de terreinen; 
  • de goede orde te verstoren door ongemanierde of ongepaste handelingen of gebaren te stellen. Hieronder worden verstaan: zingen, roepen, tieren, spuwen, zich ophouden in ruimten voorbehouden aan de diensten van de inrichting en als bezoeker, die niet van het clublokaal gebruik maakt, zich in deze accommodatie te bevinden;
  • sportonderricht of tennisles/padelles te geven tegen vergoeding tenzij mits machtiging van het TC Zottegem-bestuur. Aanvragen dienen schriftelijk (e-mail of brief) ingediend te worden. 
De tennis-, padellessen en stages worden geleid door de ACE tennisschool. Alle administratie verloopt via de sportief verantwoordelijke.
 
Artikel 20.
Het is niet toegelaten de terreinen met niet aangepast schoeisel te betreden. 
Voor de gravelterreinen zijn sterk geprofileerde zolen verboden. 
 
Artikel 21.
Toeschouwers worden enkel toegelaten tot de daartoe voorziene zitplaatsen/banken en de zitplaatsen in en aan het clublokaal.
 
Artikel 22.
De sportbeoefenaars mogen slechts bij de aanvang het door hen gereserveerde terrein betreden. Zij dienen onmiddellijk het terrein te verlaten bij het einde van de hun toegewezen duur.
 
Artikel 23. 
Eventueel opstellen en afbreken van sportmateriaal dient te gebeuren binnen de gereserveerde tijdsbepaling. Dit dient met de grootste zorg te gebeuren door de sportbeoefenaar zelf, volgens de richtlijnen en onder toezicht of hulp van het personeel. Afval zoals flessen, dopjes, snoeppapiertjes, windels, enz. worden door de terreingebruikers zelf opgeruimd. Het is verboden om andere sporttoestellen te gebruiken zonder voorafgaande toelating.
 
Artikel 24.
Orde en netheid:
  • Tennis- en padelzakken moeten worden geplaatst op de voorziene plaats.
  • De sanitaire ruimtes moeten altijd ordentelijk worden achtergelaten.
  • Blikken en afval dienen in de daartoe voorziene vuilbakken te worden gedeponeerd.
 
Artikel 25.
Clubhuisbezoekers zijn onderworpen aan de bepalingen van de wet ter beteugeling van de openbare dronkenschap. Het is toegestaan om de kantine te bezoeken in nette sportkledij. 
 
Artikel 26.
Wet op de privacy - De tennisclub kan foto's van leden publiceren op de website, via sociale media kanalen of in het clubhuis en dit in het kader van activiteiten. Indien een lid dit niet wenst dan kan dit gemeld worden aan het Bestuur.
 
Algemene bepalingen 
 
Artikel 27. 
Het personeel is belast met de uitvoering van het onderhavige reglement. Klachten dienen aan de voorzitter of een bestuurslid te worden overgemaakt. In geval van betwisting zal alleen het TC Zottegem/padel-bestuur autonoom en uitsluitende beslissingsbevoegdheid hebben. Iedere bezoeker wordt geacht het reglement te kennen en verplicht zich ertoe dit na te leven. De bezoekers die de bepalingen van onderhavig reglement niet naleven of wiens gedrag opspraak verwekt, zullen verplicht worden de terreinen of het clubhuis onmiddellijke te verlaten. Verdere toegang kan hen geweigerd of ontzegd worden voor onbepaalde tijd. In geval van weerspannigheid zal de hulp van de politie worden ingeroepen. 
 
Artikel 28.
De plaatselijke politie, het personeel met dienst en het bestuur zijn bevoegd inbreuken op het reglement vast te stellen. 
 
Goedgekeurd door de raad van bestuur van TC Zottegem in de zitting van 05/03/2018. 
 
Namens de Tennisclub Zottegem vzw/Padel.
 
Design, CMS & hosting by Web52.be     PRIVACYVERKLARING
dialooginhoud